top of page

GESTALTTERAPI 


Gestaltterapi er en retning innen for psykoterapien som bygger på gestaltpsykologi, eksistensialisme og fenomenologi.

Å gestalte vil si å tolke eller danne mening av sanseinntrykk.
Hvert eneste sekund sanser vi fra våre omgivelser og vi både tar inn og sender ut enorme mengder med informasjon. Sansningen og reaksjonene skjer helt automatisk. 

Hvordan vi organiserer sanseinntrykkene, tolker oss selv og omgivelsene rundt oss påvirker alle valg vi gjør i livet.
I gestaltterapi er det nettopp hvordan vi tolker og handler vi er nysgjerrige på og hvordan vi påvirkes og påvirker relasjoner. 

I gestaltterapi diagnostiserer vi ikke klienten men feltet og relasjoner.  
Kvaliteter i relasjonen mellom klient og terapeut kan derfor ofte utforskes i terapi-rommet og benyttes som verktøy for å gi ny klienten nye erfaringer som videre kan føre til endring. 

Gestaltterapeuter er utdannet til å skape trygge relasjoner slik at klienten kan få økt oppmerksomhet om sine tanker følelser og kroppsreaksjoner. En gestaltterapi time kan bestå av samtaler og/eller eksperimenter. Slike eksperimenter kan bestå av helt enkle kroppslige erfaringer som å endre på en sittestilling eller bevegelse til å eksperimenterer med rollespill eller kreative verktøy. Deltakelse i eksperimenter vil bare foregå med samtykke. 
 
 
 
"Forandring skjer
når man blir den man er,
ikke når man forsøker å bli
det man ikke er "  
bottom of page